Nel mondo delle sfumature di Grey Ana diventa letteralmente pazzo da leggeri tocchi al petto. E anche se il “orgasmo del capezzolo” è considerato impossibile senza ulteriore stimolazione, questo gioco rete è molto importante. Per testare il tuo atteggiamento, chiedere un partner sedersi, spostarsi verso di esso in topless (puoi andare in ginocchio) e una cassa approssimativa alla bocca. Lascialo leccare, tocca, morde i capezzoli come vuoi. Se non funziona, puoi sempre continuare in qualsiasi posa familiare.mejorespastillasereccion

 1.  Uvodne odredbe i definicije

„Jazavac“ je naziv za platformu, koja se sastoji od internetskih stranica, internetskog portala – pristup dopuÅ¡ten poslodavcima po registraciji – i mobilne aplikacije – pristup dopuÅ¡ten studentima i uÄenicima po registraciji – , namijenjenu za razmjenu podataka izmeÄ‘u fiziÄkih i pravnih osoba s jedne strane koje su u potrazi za izvrÅ¡iteljima, te fiziÄkih osoba s druge strane koje su u potrazi za mjestom izvrÅ¡itelja, angažmanom, volontiranjem i sl.; a sve u svrhu lakÅ¡e izmjene podataka te brže fluktuacije i povećanja dinamiÄnosti na tržiÅ¡tu rada.

Jazavac platforma i sve njene sastavnicu su vlasniÅ¡tvo DruÅ¡tva: Kuća ideja d.o.o., Mije GoriÄkog 11, 10000 Zagreb, OIB: 04397207 (dalje u tekstu: „DruÅ¡tvo“).

Pristupanjem i koriÅ¡tenjem sadržaja Jazavac platforme, stupate u ugovorni odnos s DruÅ¡tvom Kuća ideja d.o.o. i potvrÄ‘ujete da ste proÄitali, razumjeli i suglasili se da će Vas ovi opći uvjeti obvezivati, te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi.

„Opći uvjeti“ je naziv za ove Opće uvjete koriÅ¡tenja kao i sve njene izmjene i dopune koje bi uslijedile. Opći uvjeti vrijede od dana kada su objavljeni na web stranici www.jazavac.hr te su sastavni dio svakog ugovora, usmenog ili pisanog, sklopljenog izmeÄ‘u DruÅ¡tva s jedne strane te korisnika – definiran kao svaka fiziÄka i pravna osoba koja koristi ili pristupa Jazavac platformi – s druge strane.

„Poslodavac“ u smislu ovih Općih uvjeta je naziv koji obuhvaća svaku fiziÄku i/ili pravnu osobu koja koristi Jazavac platformu radi pronalaska izvoÄ‘aÄa i/ili izvrÅ¡itelja u smislu odredbi važećeg Zakona o obveznim odnosima o ugovoru o djelu, ili koja traži volontere, pripravnike, osoblje za struÄno osposobljavanje i sl.

„IzvrÅ¡itelj“  u smislu ovih Općih uvjeta je naziv koji obuhvaća svakog studenta ili uÄenika koji koristi Jazavac platformu radi pronalaska odgovarajućeg mjesta izvrÅ¡itelja u smislu odredbi važećeg Zakona o obveznim odnosima o ugovoru o djelu, odnosno radi pronalaska volonterskog mjesta, mjesta za struÄno osposobljavanje i sl.

„IzvrÅ¡enje“ u smislu ovih Općih uvjeta je općeniti naziv za svaku vrstu angažiranja, volontiranja, vježbeniÅ¡tva, pripravniÅ¡tva, struÄnog osposobljavanja, struÄnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, i sl.

Jazavac platforma je iskljuÄivo i jedino komunikacijski kanal izmeÄ‘u IzvrÅ¡itelja i Poslodavaca, dok svi ostali aspekti svakog dogovora, ugovora izmeÄ‘u ove dvije (IzvrÅ¡itelji i Poslodavci) strane su definirani, prema Zakonskim odredbama, od strane, i provode se iskljuÄivo putem, propisanih posrednika; u sluÄaju studenata – Studentskih centara.

„KoriÅ¡tenje“ u smislu ovih Općih uvjeta je svako oglaÅ¡avanje oglasa za izvrÅ¡itelja ili bilo koji drugi angažman od strane Poslodavca, odnosno Äinjenje dostupnim vlastitih osobnih podataka u cilju pronalaženja mjesta izvrÅ¡itelja ili bilo kakvog drugog angažmana od strane IzvrÅ¡itelja.

„Osobni podatak“ je u smislu ovih Općih uvjeta svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fiziÄku osobu ili fiziÄku osobu koja se može identificirati, a koji osobni podaci su zaÅ¡tićeni prema odredbama važećeg Zakona o zaÅ¡titi osobnih podataka.

„Cjenik“ je u smislu ovih Općih uvjeta cjenik usluga koje su dostupne na Internetskim stranicama.

 

 1. Odredbe koje se odnose na Poslodavce

U svrhu koriÅ¡tenja Internetskog portala, Poslodavac je obvezan izraditi korisniÄki raÄun i na taj se naÄin registrirati.

Usluga objavljivanja oglasa za slobodna mjesta izvršitelja putem Jazavac platforme, pretraživanje baze mogućih izvršitelja ili bilo koja druga usluga naplaćuju se u skladu sa Cjenikom važećim u tom trenutku.

DruÅ¡tvo zadržava pravo brisanja tekstova neprimjerenog, uvredljivog i diskriminatornog sadržaja, a koji sadržaj bi bio protivan Ustavu Republike Hrvatske, važećim prisilnim propisima i moralu. Ako se Poslodavac ne pridržava prisilnih pozitivnih propisa, a posebice prisilnih odredaba važećeg Zakona o radu, DruÅ¡tvo zadržava pravo na neobjavljivanje pojedinaÄnog ili svih oglasa tog Poslodavca. DruÅ¡tvo takoÄ‘er zadržava pravo izmjene oglasa u smislu ispravljanja pravopisnih pogreÅ¡aka i strukture sadržaja oglasa, sukladno Pravilima o objavljivanju natjeÄaja na Portalu.

 

 1. Odredbe koje se odnose na  Izvršitelje

U svrhu koriÅ¡tenja Mobilne aplikacije, IzvrÅ¡itelj je obvezan izraditi korisniÄki raÄun i na taj se naÄin registrirati.

IzvrÅ¡itelj se obvezuje korisniÄki raÄun, u okviru Mobilne aplikacije, koristiti iskljuÄivo u svrhu traženja, pronalaska i informiranja o mogućim mjestima IzvrÅ¡itelja ili bilo kojim drugim angažmanima.

Ako IzvrÅ¡itelj koristi korisniÄki raÄun u bilo koje druge svrhe (npr. za promociju i prodaju raznih proizvoda i usluga i sl.), DruÅ¡tvo će svaki takav korisniÄki raÄun blokirati i ukloniti iz Mobilne aplikacije te svaka takva zlouporaba korisniÄkog raÄuna podliježe zakonskim propisima o pokretanju postupka radi naknade Å¡tete DruÅ¡tvu protiv Å¡tetnika.

 

 1. Autorska prava

Izgled Internetskih stranica, njihov sadržaj, raÄunalni programi koji ih pogone, crteži, planovi, skice te tablice i sl. su autorsko djelo u vlasniÅ¡tvu DruÅ¡tva te su kao takva zaÅ¡tićena važećim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.

Izgled Internetskog portala (“JazavacPro”), njegov sadržaj, izgled oglasa, raÄunalni programi koji ga pogone, crteži, planovi, skice te tablice i sl. su autorsko djelo u vlasniÅ¡tvu DruÅ¡tva te su kao takva zaÅ¡tićena važećim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.

Izgled Mobilne aplikacije (“JazavacApp”), njezin sadržaj, izgled oglasa, raÄunalni programi koji je pogone, crteži, planovi, skice te tablice i sl. su autorsko djelo u vlasniÅ¡tvu DruÅ¡tva te su kao takva zaÅ¡tićena važećim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.

Baze podataka koji su sakupljeni radom Internetskih stranica, Internetskog portala i Mobilne aplikacije su također zaštićene kao takve sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima.

 

 1. Odgovornost za toÄnost podataka i odgovornost za Å¡tetu

DruÅ¡tvo ne odgovara za, niti jamÄi toÄnost dostupnih Osobnih podataka, kontakata, kvalifikacija, karakteristika niti bilo kojih drugih podataka koji su navedeni od strane IzvrÅ¡itelja i oglasima Poslodavaca.

DruÅ¡tvo ne odgovara niti Poslodavcima niti IzvrÅ¡iteljima za bilo koju vrstu Å¡tete te se u tom smislu koriÅ¡tenjem Internetskih stranica, Internetskog portala i Mobilne aplikacije Poslodavci i IzvrÅ¡itelji odriÄu potraživati bilo kakvu Å¡tetu, imovinsku ili neimovinsku, koja bi im mogla biti nanesena zloupotrebom pogreÅ¡nih podataka od strane Poslodavaca, IzvrÅ¡itelja ili pak trećih osoba.

 

 1. Zaštita osobnih podataka

KoriÅ¡tenjem Internetskih stranica, Internetskog portala i Mobilne aplikacije Poslodavci koji su fiziÄke ili pravne osobe i IzvrÅ¡itelji daju izriÄitu privolu Jazavac platformi  za prikupljanje i obradu njihovih Osobnih podataka koje uÄine dostupnim u okviru svojih korisniÄkih raÄuna i to objavom u životopisu, molbi ili bilo kojim drugim dokumentima.

IzvrÅ¡itelji koriÅ¡tenjem Mobilne aplikacije daju izriÄitu privolu Poslodavcima za prikupljanjem i obradom njihovih Osobnih podataka.  Odabiranjem opcije „aktivan“, IzvrÅ¡itelj daje privolu za to da osobnim podacima navedenim na profilu, životopisu, molbama za posao i svim drugim dokumentima, slobodno pristupaju svi poslodavci koji koriste Internetski Portal.

Privola za prikupljanje i obradu Osobnih podataka, a sukladno odredbama Zakona o zaÅ¡titi osobnih podataka se daje iskljuÄivo u svrhu prijavljivanja na oglase za mjesto izvrÅ¡itelja ili kakve druge angažmane te u svrhu obavljanja svih ostalih radnji usko povezanih s oglaÅ¡avanjem i prijavljivanjem na oglase za mjesto izvrÅ¡itelja, te se u drugu svrhu ne mogu upotrijebiti.

Poslodavci, koji su fiziÄke ili pravne osobe, i IzvrÅ¡itelji mogu danu privolu u bilo kojem trenutku povući bez dodatnog obrazloženja i to slanjem opoziva privole suglasnosti na adresu DruÅ¡tva .

Osobni podaci, ali i svi drugi podaci se mogu koristiti samo na naÄin kako je to propisano u ovim Općim uvjetima. KoriÅ¡tenje podataka u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje itd.) bez privole DruÅ¡tva i IzvrÅ¡itelja odnosno Poslodavca fiziÄke ili pravne osobe, a osobito za masovnu distribuciju priopćenja, promotivnih poruka i sliÄnih informacija, je strogo zabranjeno. DruÅ¡tvo će svaku aktivnost poduzetu protivno navedenoj zabrani prijaviti nadležnim tijelima ukljuÄujući, ali ne ograniÄavajući se na, Državno odvjetniÅ¡tvo Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova te Agenciju za zaÅ¡titu osobnih podataka.

 

 1. Sigurnost vaših osobnih podataka

Internetske stranice i Internetski portal, domene www.jazavac.hr, kao i Mobilna aplikacija, Å¡tite vaÅ¡e osobne podatke od neovlaÅ¡tenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na raÄunalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaÅ¡tićenom od neovlaÅ¡tenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

 

 1. Primjena kolaÄića

Na Internetskim stranicama i Internetskom portalu www.jazavac.hr, i svim sub-domenama, primjenjuju se tzv. kolaÄići (cookies) – tekstualne datoteke koje na raÄunalo korisnika smjeÅ¡ta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi.

Datoteke nastaju kada preglednik na ureÄ‘aju korisnika uÄita posjećeno mrežno odrediÅ¡te, koje potom Å¡alje podatke pregledniku te izraÄ‘uje tekstualnu datoteku (kolaÄić). Preglednik dohvaća i Å¡alje datoteku na poslužitelj mrežnog odrediÅ¡ta (mjesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega.

KolaÄići se upotrebljavaju za funkcioniranje svih znaÄajki internetskih stranica i portala i bolje korisniÄko iskustvo, a mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na raÄunalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta).

KolaÄićima trećih strana Internetske stranice i Internetski portal www.jazavac.hr koriste se za dobivanje statistiÄkih podataka o posjećenosti i naÄinu upotrebe naÅ¡ih internetskih stranica. Podaci koji se prikupljaju ukljuÄuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju iskljuÄivo u anonimnom i masovnom obliku.

Internetske stranice i Internetski portal, domene www.jazavac.hr, ne sadržavaju kolaÄiće koji omogućuju pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaÅ¡e raÄunalo.

Internetske stranice i Internetski portal www.jazavac.hr služe se statistikom Google Analytics, a pravila o kolaÄićima treće strane potražite na Google Analytics. Podatke o tome kako se korisnici koriste naÅ¡om internetskom stranicom povremeno možemo prikupljati koristeći se i drugim alatima sliÄnima usluzi Google Analytics.

 

 1. SprjeÄavanje kolaÄića

Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolaÄiće možete lako izbrisati (ili sprijeÄiti) na svojem raÄunalu ili mobilnom ureÄ‘aju s pomoću postavki preglednika kojim se koristite.

ViÅ¡e informacija o upravljanju kolaÄićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite ili na www.allaboutcookies.org.

Budući da je svrha kolaÄića poboljÅ¡anje i omogućivanje upotrebe naÅ¡ih internetskih stranica i njihovih procesa, imajte na umu da sprjeÄavanjem ili brisanjem kolaÄića možete onemogućiti funkcioniranje tih znaÄajki ili prouzroÄiti njihov drugaÄiji rad i izgled u vaÅ¡em pregledniku.

 

 1. Uvjeti i izmjene

Jazavac platforma zadržava pravo izmjene ovog dokumenta i pravila u bilo kojem trenutku kako bi prenio nove važne informacije te kako biste bili informirani o naÄinima na koje Jazavac platforma na svojim Internetskim stranicama, Internetskom portalu i Mobilnoj aplikaciji Å¡titi vaÅ¡e podatke, te stoga preporuÄujemo da povremeno provjerite ažuriranja na ovoj stranici.

 

 1. Informacije za kontakt i završne odredbe

Jazavac platforma će rado primiti vaše komentare i sugestije u vezi s ovim dokumentom, kao i ostale primjedbe. Možete nam se obratiti na: kontakt@jazavac.hr

Na sve pravne odnose koji nastanu između Društva , Poslodavaca i Izvršitelja se uz ove Opće uvjete primjenjuje hrvatsko materijalno pravo izuzev odredbi koje se odnose na rješavanje sukoba zakona.

Sve eventualne sporove će DruÅ¡tvo, Poslodavci i IzvrÅ¡itelji pokuÅ¡ati rijeÅ¡iti mirnim putem, a u sluÄaju pokretanja sudskih postupaka, iskljuÄivo je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.